Volební programVolební program Změny pro Pelhřimov si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

 

 

Plan pro Pelhrimov

Volte změnu, na které se můžete podílet!

Náš volební program stojí na třech hlavních pilířích.

  • Pelhřimov je město s obrovským potenciálem díky své poloze a lidem, kteří v něm žijí. Potřebuje plán konkrétních kroků, opatření, rozvojových aktivit a jejich řešení. Ne pouze obecná konstatování. MÁME PLÁN PRO PELHŘIMOV!
  • Na všechny rozvojové aktivity je nutné získat peníze. Ty můžeme čerpat z národních a evropských zdrojů při zachování vyrovnaného hospodaření města a hledání úspor v rozpočtu. MÁME TÝM ODBORNÍKŮ Z ŘADY OBORŮ!
  • Nebojíme se hledat již prověřená řešení. Inspiraci můžeme čerpat v okolních městech. Co funguje jinde, může fungovat i v Pelhřimově – uzpůsobené místním podmínkám. NEBOJÍME SE ZEPTAT A INSPIROVAT SE!

Naše ZMĚNA je v přístupu k řešení jednotlivých potřeb Pelhřimova a také ve změně komunikace s občany. Budeme s Vámi mluvit a naslouchat Vám!

ZMĚNA pro obyvatele Pelhřimova

-       posílíme transparentnost radnice

-       dáme možnost občanům vyjádřit se v předstihu k záměrům města pomocí veřejných setkání a anket

-       zavedeme diskuzi mezi občany, zastupiteli, radními a úředníky

-       zveřejníme hlasování jednotlivých zastupitelů z každého zasedání

-       oživíme náměstí např. vybudováním odpočinkové zóny se stromy u sochy sv. Václava

-       budeme dbát na to, aby byl v centru města historický mobiliář – citlivé kroky při vybavování náměstí

-       při úpravách Masarykova náměstí budeme postupovat podle většinového názoru veřejnosti

-       nezvýšíme daň z nemovitosti

-       omezíme rizikové faktory, které ohrožují životní prostředí a zdraví obyvatel – hluk, prašnost, emise

-       vrátíme farmářské trhy zpět na náměstí ve spolupráci s místními pěstiteli a výrobci

-       prodloužíme otevírací dobu veřejných záchodků a budeme řešit WC v dalších lokalitách

-       podpoříme obyvatele, kteří se starají o městské pozemky před svými domy

-       využijeme poplatky za psy na zajišťování čistoty ve městě vysavači na psí exkrementy

-       zavedeme snížení poplatků za svoz odpadů pro ty, kteří prokazatelně třídí a zapojí se do adresného systému

-       budeme dbát na pečlivou starost o zeleň technickými službami

ZMĚNA pro všechny generace v Pelhřimově

-       zasadíme se o zachování a další zlepšování zdravotnické péče ve městě

-       zřídíme familypoint  - zřízení místnosti pro matky s dětmi na městském úřadě

-       podpoříme startovací byty

-       připravíme nové parcely pro výstavbu rodinných domů v nových lokalitách

-       zřídíme seniorpoint - informace a klubovna, zřízení ve spolupráci s Krajem Vysočina

-       nabídneme programy pro seniory: vzdělávání, organizované zájezdy, přednášky, preventivní programy, bezpečnostní program - např. instalace bezpečnostních řetízků pro všechny seniory ve městě

-       vytvoříme transparentní dotační programy podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit

-       přispějeme ke zdraví obyvatel podporou kurzů zdravého životního stylu, první pomoci atd.

-       revitalizujeme vodní toky a plochy v Pelhřimově

-       vybudujeme městský hlídací dětský koutek

ZMĚNA pro efektivní fungování Města Pelhřimova

-       budeme dbát na vyrovnané a úsporné hospodaření města

-       podpoříme efektivní činnosti odborů města a všech jeho organizací

-       budeme důsledně a včas připravovat potřebné projekty pro získání financí ze státních, případně evropských dotací

-       zajistíme průhlednost městských zakázek

-       provedeme revize majetku města a jeho využitelnosti, najdeme možné synergie

-       zajistíme společné nákupy pro příspěvkové organizace – hledání úspor

-       zrealizujeme úspory energie, které město nestojí ani korunu – EPC projekty

-       zajistíme průhledná výběrová řízení na všechny vedoucí pozice

-       chceme mít přátelský a otevřený úřad – požádáme o certifikaci

ZMĚNA pro dopravu v Pelhřimově

-       podpoříme dokončení obchvatu s opatřeními, aby motoristé zavítali do Pelhřimova

-       dobudujeme chodníky a autobusové zastávky v nově vzniklých lokalitách

-       získáme více parkovacích míst na sídlištích vyznačením parkovacích stání a revizí volných míst

-       prodloužíme dobu bezplatného parkování na parkovištích v okolí centra

-       zrušíme poplatky za parkovací místa pro invalidy

-       zasadíme se o rozvoj cyklodopravy s propojením s okolními obcemi a místními částmi

-       zlepšíme zimní údržby chodníků a ulic v centru i v odlehlých částech s využitím nezaměstnaných

-       budeme řešit dopravní situaci u základních škol Komenského a Krásovy domky vybudováním parkoviště a klidové zóny

-       prosadíme rychlý postup při opravách chodníků a silnic

ZMĚNA pro bezpečnost Pelhřimova

-       prosadíme zrušení hazardu

-       ve spolupráci s policií budeme potlačovat negativní jevy ve městě

-       budeme mít aktivní přístup k řešení drogové problematiky: preventivní programy, programy zaměřené na zamezení či snížení výskytu a šíření rizikového chování

-       zvýšíme bezpečnost na autobusovém a vlakovém nádraží

-       zavedeme kamerový systém na rizikových místech, jako je Děkanská zahrada a dětská hřiště

-       budeme podporovat dobrovolné hasiče nejen materiálně, ale i v jejich společenské činnosti

ZMĚNA pro školství v Pelhřimově

-       podle populační křivky rozšíříme MŠ a ZŠ o další třídy

-       budeme se zabývat otázkou potřebnosti jeslí a možnostmi města pro jejich provozování

-       podpoříme společné projekty a spolupráci základních škol v protidrogové oblasti, BESIP, otázky šikany, zahraniční kontakty

-       podpoříme potřebné obory na středních školách ve spolupráci s krajem

-       podpoříme speciální školství ve městě

-       budeme dbát na zdravé stravování dětí ve školách – spolupráce s místními pěstiteli a výrobci

-       nabídneme alternativu k potravinovým automatům na základních školách formou zdravých potravin

-       podpoříme Parlament dětí a mládeže

ZMĚNA pro sociální oblast v Pelhřimově

-       budeme podporovat činnost Domova pro seniory a klást důraz na mezigenerační projekty v tomto zařízení

-       podpoříme neziskové organizace formou grantového programu a využití městských prostor

-       budeme rozvíjet terénní a ambulantní sociální služby

-       podpoříme pečovatelskou službu a služby osobní asistence, spolupráci s charitou

-       budeme úzce spolupracovat se stávajícími i nově vznikajícími neziskovými organizacemi

-       posílíme kredit dobrovolnictví

-       podpoříme místní firmy v zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

-       vyhodnotíme potřebu sociálního bydlení

ZMĚNA pro kulturu v Pelhřimově

-       prosadíme transparentní podporu kulturních aktivit pro rodiny, mládež a seniory

-       snížíme nájem pro studentské akce a místní organizátory v KD Máj

-       podpoříme místní spolky zvýhodněným nájmem městských zařízení

-       zajistíme bezplatnou podporu akcí místních organizátorů v městských novinách a na webu, bezplatný výlep na plakátovacích plochách

-       připravíme pásmo kulturních akcí (Pelhřimovské léto, Prázdniny v Pelhřimově apod.) s masivní propagací celého programu i v okolních městech

-       prosadíme moderní a lidem přátelskou podobu městského webu, městských novin, městského vizuálu

-       informační centrum bude připravovat pravidelné týdenní aktualizované nabídky o kulturním a volnočasovém dění

ZMĚNA pro cestovní ruch v Pelhřimově

-       Pelhřimov jako kongresové/konferenční město s využitím KD Máj, divadla, kina apod. ve spolupráci s organizací VysočinaTourism

-       budeme aktivně jednat o oživení Hotelu Rekrea

-       podpoříme a budeme propagovat cestovní ruch ve spolupráci s poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb

-       přehledným informačním systémem navedeme návštěvníky do města

-       vytvoříme koncepci pro prezentaci města, které má strategickou polohu

ZMĚNA pro sport a volný čas v Pelhřimově

-       provedeme revizi koncepce podpory sportu

-       podpoříme méně známé sporty a malé sportovní kluby

-       otevřeme sportoviště široké veřejnosti

-       zajistíme rekonstrukci zázemí plaveckého bazénu

-       dokončíme vybudování multifunkčního hřiště za soudem, které se nepodařilo realizovat v předchozích obdobích

-       zabezpečíme dětská a sportovní hřiště a odpočinkové zóny proti vandalizmu

-       oživíme  Děkanskou zahradu, řešení prostoru minigolfu

-       zajistíme revitalizaci a mezigenerační projekty v Městských sadech

-       zvýšíme kapacitu příměstských táborů a aktivit pro děti v době všech prázdnin

-       vytvoříme koncepci řešení lokality rybníka Stráž a jeho využití

ZMĚNA pro místní části

-       budeme aktivně komunikovat s osadními výbory

-       budeme respektovat rozhodnutí osadních výborů

-       postupně zrekonstruujeme a dobudujeme chodníky a komunikace

-       budeme řešit kanalizace v místních částech, kde je možné napojení na hlavní kanalizační řad

-       provedeme revizi a doplnění či znovuvybudování dětských hracích prvků nebo hřišť

-       zajistíme pravidelnou péči o zeleň v místních částech využitím kapacit technických služeb

ZMĚNA pro podnikání v Pelhřimově

-       budeme spolupracovat s podnikatelskými subjekty na rozvíjení podnikání ve městě a okolí

-       zavedeme pravidelná setkání vedení města s podnikateli a živnostníky na diskuzním fóru

-       podpoříme řemesla a služby

-       začínajícím podnikatelům nabídneme výhodnější nájem v městských nebytových prostorech po dobu jednoho roku

-       zahájíme spolupráci města, zaměstnavatelů a škol s cílem přizpůsobit výuku potřebám praxe, budeme podporovat vybavení škol pro technické obory

-       zrušíme poplatky za zábor veřejného prostranství pro podnikatele v centru

-       budeme hledat další možnosti vybudování pozemků pro podnikatelské aktivity