PLÁN PRO PELHŘIMOV 2022

Víte, jak by se mohl Pelhřimov změnit do roku 2022?

Pelhřimov je město s obrovským potenciálem, a to nejen díky své poloze, ale i lidem, kteří v něm žijí. Rozvoj města pod naším vedením se dá shrnout do tří základních bodů:

VYTVOŘIT PLÁN – Kdo je připraven, není překvapen! Dlouhodobé plánování nejen investic, ale i strategií rozvoje je to, co Pelhřimovu chybí. Přemýšlet a plánovat je žádoucí nejen v oblasti údržby a opravy budov, chodníků, modernizace sportovišť, ale třeba i v získávání dotací.

MÍT TÝM ODBORNÍKŮ – Naše lidi znáte a víte, jací jsou. Čtyři roky jasně pojmenovávali problémy města, poctivě pro něj a jeho občany pracovali a principy, které Vám slíbili, neústupně hájili. V našem týmu jsou odborníci z řady oborů připraveni převzít odpovědnost za vedení města.

NEBÁT SE INSPIROVAT – Říkáme to již čtyři roky. Co funguje jinde, může fungovat i v Pelhřimově a třeba i s malým uzpůsobením našim podmínkám. Stačí se nebát a dívat se kolem sebe.


 

 

Plan pro Pelhrimov

1. Zřídíme Fond strategických rezerv

(V dobách, kdy se městu daří, budeme ukládat peníze pro velké investice a neplánované výdaje.)

2. Postavíme letní venkovní koupaliště

(Varianty řešení jsou dvě – buď proměna Stráže, nebo nový venkovní bazén u haly – prověříme obě možnosti, spočítáme náklady a možné dotace na stavbu. Necháme rozhodnout obyvatele, kterou variantu preferují.)

3. Zřídíme senior taxi

(Projekt, který funguje v 87 městech – senioři nad 65 let budou mít senior taxi za symbolickou cenu po městě, auto bude na CNG – ekologický pohon s levným provozem.)

4. Ukončíme nesmyslné jednosměrky

(Zrušíme jednosměrky, které neřeší dopravní zátěž a komplikují život řidičům.)

5. Zrevidujeme financování soukromého subjektu Agentura Dobrý den, s.r.o.

(Soukromá společnost již dostala od města více než 25 milionů za pořádání akcí, které může zajistit městské KZMP, budeme přispívat jen na festival rekordů a na ostatní akce vysoutěžíme formou výběrového řízení pořadatele.)

6. Změníme přístup k veřejné zeleni města

(Provedeme pasportizaci stromů a ukončíme nesmyslné kácení vzrostlých stromů 
ve prospěch betonové plochy.)

7. Začneme opravovat bazén a sportoviště

(Oprava protékajícího bazénu je prioritou a současně s ní i oprava celého sportovního areálu, Pelhřimov potřebuje dlouhodobý plán investic na rozvoj a údržbu sportovišť.)

8. Snížíme poplatky za svoz odpadů všem, kteří prokazatelně třídí

(Systém, který funguje již v řadě měst, se dá použít i v Pelhřimově. Obyvatelům sníží poplatky a město připraví na dobu po zákazu skládkování.)

9. Zavedeme jasná pravidla výběrových řízení

(Není možné soutěžit bez výkazů výměr a projektové dokumentace, jako se děje nyní.)

10. Necháme o části investičního rozpočtu rozhodovat občany

(Zavedeme participativní rozpočet, který funguje i v Kraji Vysočina, nebo třeba v Okříškách, kdy sami lidé vyberou z několika projektů, kam půjde část investic.)


EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ

Pelhřimov má výhodu v tom, že není zadlužený. Bohužel ale stávající vedení města zapomnělo i v příznivých dobách ekonomické konjunktury myslet na „zadní vrátka“. Rezervy města jsou vyčerpané díky investicím za každou cenu a bohužel často ne příliš efektivním. Je třeba začít plánovat. Vytvořit fond strategických rezerv, do něj ukládat každý rok přebytek rozpočtu, protože město ze zákona musí uspořené peníze zapojit zpět do rozpočtu nebo uložit do fondu. Je potřeba začít plánovat nejen investice, ale také navrhovat plán oprav - město má řadu budov, které budou potřebovat nemalé investice. Městu rychle rostou provozní náklady a ty je potřeba pečlivě zvažovat a hlídat u každé nové investice. Město musí být projekčně připraveno na možné dotační tituly, ale současně se musí začít připravovat na to, že bude hradit investice z vlastních peněz a dotace budou jen „třešničkou na dortu“ financí města. V investiční části rozpočtu předložíme veřejnosti každý rok několik projektů na výběr, aby si lidé sami rozhodli o části rozpočtu a o projektu, do kterého město investuje. Toto již funguje třeba v Kraji Vysočina.

 • vytvoříme Fond strategických rezerv
 • připravíme plán dlouhodobých oprav budov – zmapujeme, v kterých letech nás budou čekat jednotlivé opravy
 • budeme dbát na vyrovnané hospodaření města
 • budeme pokračovat v prosazování centrálních nákupů tak, jako jsme to prosadili u telefonních služeb organizací města (a nabídneme možnost centrálních nákupů spolu s městem i občanům – např. energií a telefonů)
 • zavedeme jasná pravidla výběrových řízení – není možné soutěžit bez výkazů výměr a projektové dokumentace, jako se děje nyní
 • připravíme projektovou dokumentaci pro získávání dotací
 • nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti

ROZVOJ MĚSTA

Noví obyvatelé Pelhřimova jsou jedinou možností, jak může město posílit příjmy svého rozpočtu, pokud tedy nechceme zvyšovat daň z nemovitosti nebo prodávat městský majetek, a to Změna rozhodně nechce! Příjmy města nezachrání ani podnikatelská činnost, která je dnes už na svém maximu. Město musí okamžitě začít budovat nové parcely pro výstavbu rodinných domků a také bytových domů. Za čtyři roky stávající vedení radnice nevytvořilo žádnou novou parcelu. Stagnuje také výkup pozemků pro parcely. Jedinou lokalitou, kde má město parcely, je Skrýšov, jenž ale není odkanalizovaný. Vybudování kanalizačního přivaděče, na který jsou již schválené peníze, vedení radnice stále odkládá. Městské parcely mají také svou regulativní funkci, a lidé tak nebudou závislí jen na cenách soukromých developerů, kteří nyní parcely na rodinné domky jako jediní ve městě prodávají. Rozvoj je potřeba podpořit i v místních částech Pelhřimova, například vybudováním dostatečných zdrojů pitné vody, s níž mají některé místní části velký problém. Město se také musí připravit na rok 2024, kdy dojde k zákazu skládkování komunálního odpadu. Technické služby na přípravách již pracují. Řeči o jejich špatném hospodaření jsou jen zástěrkou pro jejich destabilizaci. TS mají dnes vyrovnané hospodaření, dostatečné rezervní fondy a stačí jen zlepšit efektivitu některých činností.

 • vybudujeme nové parcely pro výstavbu rodinných domů
 • prosadíme přímé napojení přivaděče pitné vody na úpravnu vody Želivka a nikoliv přes třetí subjekt
 • prosadíme a urychlíme výkup nových pozemků na výstavbu domů a bytů
 • nastavíme jasná pravidla pro spolupráci města a developerů při budování a přebírání infrastruktury
 • zahájíme pravidelné investice do oprav městských bytů
 • začneme využívat „smart“ řešení ve městě – například chytré přechody u škol nebo pokládání optických sítí při rekonstrukcích městských komunikací
 • dokončíme přípravu Technických služeb na zákaz skládkování odpadu
 • podpoříme bytovou výstavbu v místních částech budováním občanské vybavenosti
 • v místních částech budeme respektovat rozhodnutí osadních výborů a podporovat občanské aktivity
 • zajistíme dostatek pitné vody nejen v Myslotíně, ale i v ostatních místních částech

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Stromy a zeleň jsou plíce města. Aby bylo město zdravé a lidem se v něm dobře žilo i za současných klimatických změn, je nutný vysoký podíl zeleně, která městské prostředí ochlazuje a stará se o zadržování vody v intravilánu /v zastavěné ploše/ města. V Pelhřimově se musí radikálně změnit přístup k údržbě zeleně a vzrostlých stromů.

 • ukončíme nesmyslné kácení vzrostlých a zdravých stromů a jejich nahrazování betonovými plochami
 • provedeme pasportizaci všech stromů ve městě, jako to udělal například Kolín, a budeme sledovat jejich stav a plán údržby o ně
 • stromy, které bude nezbytné odstranit, nahradíme novou adekvátní výsadbou 
 • budeme se snažit o realizaci opatření k záchytu dešťové vody a jejímu dalšímu využívání v době sucha
 • nebudeme vysazovat letničky v neopodstatněných lokalitách, jejich každoroční výsadbou se prodražuje údržba, naopak budou travní plochy zpestřovány trvalkovými záhony a v sídlištní zástavbě i lučním osevem
 • zdravotní řez dřevin svěříme do rukou odborné firmy, ne vše bude v kompetenci TS
 • připravíme plány revitalizace městských parků
 • zřídíme komisi pro veřejnou zeleň se zastoupením kompetentních odborníků
 • budeme s obyvateli komunikovat o úpravách veřejné zeleně a pružně reagovat na jejich potřeby
 • o stávající zeleň se bude pečovat v souladu s aktuální klimatickou situací a s ohledem na počasí (je vyloučena prořezávka narašených stromů nebo sekání trávníků nakrátko uprostřed suchého léta)

 • obnovíme stromořadí v části náměstí u sochy Sv.Václava jako relaxační zóny a navrhneme více zeleně na náměstí nejen v mobilních květináčích

stromy namesti 1


KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Město má svou vlastní organizaci na produkci kultury s téměř třicetimilionovým rozpočtem, přesto nechává pořádat městské akce soukromý subjekt bez soutěže a platí mu i za propagaci města, která jde jen jedním směrem. Pelhřimov musí být nejen městem kuriozit, ale i městem královským, městem historické architektury, městem s unikátním sportovištěm, městem plným akcí občanských spolků, městem turistickým a třeba i městem, kde jezdí sdílená kola. Budeme dbát na to, aby propagace města bylo komplexní a moderní, nikoliv jen jednostranná.

 • zrevidujeme financování soukromé společnosti Agentura Dobrý den s.r.o. z rozpočtu města (budeme podporovat festival, ale ostatní akce a propagaci zajistí město vlastními silami)
 • zavedeme akci Kulturní léto v Pelhřimově – celoletní program v centru pořádaný kulturními zařízeními ve spolupráci s místními spolky s propagací v okolních regionech
 • zřídíme adventní trhy na náměstí
 • snížíme nájmy pro studentské akce a místní organizátory v zařízeních města
 • přestaneme vybírat od spolků na nájmech více, než jim dáváme na dotacích
 • obnovíme farmářské trhy na náměstí 
 • zmodernizujeme vizuál města

DOPRAVA

Ulice nebudou širší a aut nebude ubývat. Je jasné, že doprava bude obyvatele Pelhřimova tížit vždy. Je třeba si uvědomit, že dopravní řešení musí být vždy smysluplná a nesmíme často ustupovat našemu pohodlí. Chaotické zjednosměrňování ulic v okolí centra i v dalších místech Pelhřimova nic nevyřeší. Každé dopravní omezení musí být konzultováno s obyvateli v dané lokalitě a z ulic města se nesmí stát odstavné parkoviště. Změníme i přístup k cyklistům, na které město nepamatuje. Vybudovat síť cyklostezek s ohledem na majetkové poměry v řadě částí města není jednoduché, ale nikoliv nemožné, jen je potřeba na radnici od neustálých slibů přejít k činům! Stejně tak se musí město před každou opravou silnice či chodníku zamyslet nad tím, jak město přiblížit cyklodopravě. A zaměříme se i na komfort chodců - například revizí plánu zimní údržby a pasportizací stavu chodníků.

 • zrušíme jednosměrky, které neřeší dopravní situaci a komplikují život řidičům
 • nebudeme rozšiřovat parkování na náměstí
 • prodloužíme dobu bezplatného stání na parkovištích u centra na 2 hodiny
 • vybudujeme parkoviště v lokalitě Táborská – myčka, kde jsou nevyužité pozemky
 • připravíme dlouhodobý plán oprav chodníků nejen pro Pelhřimov, ale i pro všechny místní části
 • začneme budovat cyklostezky a in-line stezky v dostatečné šířce, zvýšíme počet stojanů na kola ve městě
 • zřídíme v Pelhřimově systém sdílených kol, jako mají třeba v Humpolci (www.nacokolo.cz)
 • snížíme poplatky za parkovací místa pro invalidy (snížení poplatku za zřízení a zrušení poplatku za údržbu DZ)
 • zrevidujeme plán zimní údržby a zajistíme včasnou a pravidelnou aktualizaci plánu zimní údržby místních komunikací (včetně chodníků)
 • zapojíme Pelhřimov do krajského systému veřejné dopravy, čemuž se současně vedení radnice brání

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

V zastupitelstvu jsme kritizovali snížení příspěvku města pro nemocnici a žádali jeho navýšení. To se povedlo a budeme i nadále podporovat nemocnici jako klíčové zdravotnické zařízení pro město a jeho rozvoj. V sociálních službách budeme podporovat neziskové organizace. Azylový dům pro matky s dětmi budeme budovat až při vyčíslení jeho provozních nákladů, především v koordinaci s Krajem Vysočina, který plánuje vznik obdobného zařízení v areálu nemocnice. Podpoříme mobilitu seniorů a zdravotně postižených po městě zřízením služby Senior taxi, která funguje již v 87 městech ČR.

 • zavedeme senior taxi (pro každého nad 65 let za symbolickou cenu po městě)
 • město musí mít plán sociálního bydlení – připravíme jej
 • azylový dům podpoříme, jen pokud nebude kraj budovat to samé v areálu nemocnice, a především propočítáme provozní náklady

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Děti a mladí jsou budoucností Pelhřimova. Fungující síť mateřských a základních škol je pro nás prioritou a školy musí cítit podporu ze strany zřizovatele ve svých investičních a rozvojových záměrech. Práci s dětmi a mládeží se věnuje ve městě i řada neziskových organizací a i ty budeme podporovat konkrétními kroky.

 • budeme dál prosazovat zdravé stravování dětí ve školních zařízeních
 • vybudujeme městský hlídací koutek
 • podpoříme rodinné centrum s Family Pointem – pro tuto organizaci najdeme městské prostory, aby neutrácela získané dotace kraje a města za komerční nájem
 • podpoříme projekty mezigeneračního vzdělávání a setkávání
 • budeme podporovat a do našich škol prosazovat nové metody vzdělávání

SPORT

Sportovní zapojení všech generací je pro nás klíčové. Podařilo se nám opakovaně zabránit nesmyslnému snižování podpory mládežnického hokeje. Díky našim připomínkám se upravil i dotační titul pro oddíly ve vrcholových sportech, aby si mohly žádat o podporu na více položek. Bojujeme za úpravu systému podpory sportu. Je nesmysl dávat sportovním klubům dotaci na pronájem městských sportovišť a přitom od nich zpět na nájmu vybrat více, než od města dostanou, což se děje nyní. To chceme změnit. Současně musí město investovat do modernizace a údržby stávajících sportovišť, proto víc potřebuje vytvořit dlouhodobou strategii, než zakládat další městské „s.r.óčko“ pro správu sportovišť. Peníze na provoz městské společnosti raději investujeme do samotných sportovišť.

 • prioritou je komplexní oprava plaveckého bazénu
 • zahájíme rekonstrukci fotbalového stadionu a běžeckého oválu
 • budeme pokračovat v rekonstrukci zimního stadionu – ozvučení a zázemí, připravíme projekt na rekonstrukci chladicího systému
 • změníme systém podpory sportu, který nyní znevýhodňuje řadu klubů
 • budeme i nadále podporovat druhou ligu ledního hokeje v Pelhřimově a také další sporty ve vrcholových soutěžích

 co delat nebudeme