Rozpočet města má zjednodušeně dvě části. Tu první – investiční, druhou – provozní. Některé projekty z investiční části rozpočtu, které jsou naplánované, se realizují pouze v případě, že na ně město získá dotaci. Pokud ne, tak se peníze plánované na takový projekt „rozpouštějí“ do jiných akcí.

Právě pro takové případy chceme, aby město založilo fond strategických rezerv, do kterého by se odkládaly nejenom tyto prostředky, ale i úspory z jednotlivých akcí a celého rozpočtu. Město by pak mělo rezervní fond pro velké investice. Pokud má totiž město přebytek peněz v daném roce, musí je zapojit do rozpočtu dalšího roku, nemůže si je ponechat na účtu. Jedinou možností, jak mít uspořené peníze na „horší“ časy, je založení fondu. Fond strategických rezerv, který má i řada okolních měst a také Kraj Vysočina, jsme navrhovali zřídit už v loňském roce. Marně! Pokud by mělo město fond strategických rezerv, nemuselo by před koncem roku „za každou cenu“ investovat peníze do akcí, které se dají soutěžit za lepší cenu další rok, a peníze na ně by si „odložilo“ do rezervního fondu. Na podzim se sestavoval rozpočet, který je poslední pro toto vedení radnice. Jako odpovědná opozice jsme opakovaně navrhovali zřízení fondu strategických rezerv. Fond strategických rezerv je totiž nejen logické a odpovědné řešení, ale i nejtransparentnější způsob, jak s rezervou hospodařit.

Pavel Hájek, zastupitel města (Změna pro Pelhřimov)